• dr. Nedim Kurtić spec.oral.hirurgije

  V.D. direktor

 • prim.dr.Nermin Begić, specijalista

  pomoćnik direktora za med. poslove

 • prim.dr.Mirsad Jaraković,specijalista neuropsih.

  Šef organizacone jedinice Centar za mentalno zdravlje

 • dr. Nermina Imamović Zaimović, spec.porod.med

  Zamjenik direktora

 • prim. Midhat Osmanović, spec.fizijatar

  Pomoćnik direktora

 • Amir Hodžić, dipl.med

  Glavni medicinar ustanove

 • dr.Amira Poljić,specijalista

  ŠEF SLUŽBE za zdravstv.zaštitu školske djece i omladine

 • dr.Nermina Džibrić, specijalasta ginekologije

  ŠEF SLUŽBE za zdravstvenu zaštitu žena i djece

 • dr.Nermina Muminović,spec.oftalmolog

  ŠEF SLUŽBE konsultativno specijalistička

 • Prim. dr. Memić Fuad,spec.pulmolog

  Šef službe za pneumoftiziološku zdravstvenu zaštitu

 • dr.Zikret Bašić,specijalista

  ŠEF SLUŽBE za RTG i CT dijagnostiku

 • prim.dr.Asim Đuzić ,specijalista

  ŠEF SLUŽBE Porodične medicine

 • dr.Zdravka Bajrić,spec.pedijatar

  Šef službe za zdravstvenu zaštitu predškolske djece

 • dr.Muhidin Džibrić,spec.med.rada

  Šef službe za laboratorijsku dijagnostiku i biohemijsko-hematološki laboratorij

 • dr.Ismeta Suljagić, specijalista mikrobiolog

  ŠEF SLUŽBE za MIKROBIOLOGIJU

 • prim.dr.Jerko Tunjić,specijalista fizijatrije

  ŠEF SLUŽBE za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

 • prim.dr.Suada Mujagić, spec. porodične medicine

  ŠEF SLUŽBE opća medicina

 • dipl.ecc.Fahrudin Smajlović CR

  ŠEF SLUŽBE za finansijsko-računovodstveneposlove

 • dipl.pravnik Zijad Memić

  ŠEF SLUŽBE za adiminstrativno stručne poslove

Djelatnost:

Opći podaci o Javnom preduzeću/ustanovi, obliku, osnivačkim aktima, pravno-stausnim pitanjima, vlasničkoj strukturi, unutrašnjoj organizaciji, glavnim i sporednim djelatnostima po osnovu kojih javno preduzeće/ustanova ostvaruje prihode a za koje je registrovano kod nadležnog suda, organima upravljanja i drugim informacijama specifičnim za javno preduzeće/ustanovu.

Javna Ustanova Dom zdravlja Lukavac provodi primarnu i specijalističko-konsultativnu djelatnost.

U skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 (“Sl.glasnik BiH”, broj:47/10) djelatnost Doma zdravlja obuhvata sledeće razrede:

 1. 21 – Djelatnost opće medicinske prakse
 2. 22 – Djelatnost specijalističke medicinske prakse
 3. 23 – Djelatnost stomatološke prakse
 4. 90 – Ostale djelatnosti zdravstene zaštite

Osnivač:

Opštinsko vijeće Lukavac – Osnivački akt: Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Lukavac, broj: 01-02-1-1104/12 od 29.06.2012.god.

Vlasnička struktura:

Državna svojina

Organizaciona struktura:

Organizaciona struktura Doma zdravlja je slijedeća:

 • Služba za laboratorijsku dijagnostiku i biohemijsko-hematološki laboratorij, Šef službe ,dr.Muhidin Džibrić,spec.med.rada
 • Služba hitne medicinske pomoći, Šef službe- Prim.dr Nermin Begić
 • Služba za pneumoftiziološku zdravstvenu zaštitu, Šef službe – Prim. dr. Memić Fuad,spec.pulmolog
 • Služba medicine rada (sa dispanzerima u Rudniku „Šikulje“, Sisecam soda Lukavac i GIKIL Lukavac), Šef službe – Nuhić Dr. Hajrija
 • Služba za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica, Šef službe –dr. Nermina Džibrić
 • Služba za zdravstvenu zaštitu školske djece i omladine, Šef službe – dr.Amira Poljić
 • Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske djece, Šef službe – dr.Zdravka Bajrić,spec.pedijatar
 • Služba porodične medicine sa porodičnim ambulantama, dr Asim Đuzić-Šef službe
 • Služba opšte medicine, Prim dr. Suada Mujagić-Šef službe
 • Služba za mikrobiologiju, Šef službe- dr.Ismeta Suljagić
 • Služba za RTG i CT dijagnostiku, Šef službe- dr.Zikret Bašić
 • Služba za fizikalnu medicinu rada i rehabilitaciju, Šef službe-prim.dr Jerko Tunjić
 • Higijensko-epidemiološka služba, Šef službe-Prim.dr. Memić Elmedina,spec. epidemiolog
 • Služba za zdravstvenu zaštitu usta i zuba , Šef službe-dr. Nedim Kurtić spec.oral.hirurgije
 • Služba za kućno liječenje i polivalentne patronaže, Šef službe dr.Aziz Dautović
 • Služba za konsultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu, Šef službe-dr.Nermina Muminović

Konsultativno-specijalističke službe: oftalmološka ordinacija ORL ordinacija kardiološki centar neurološka ordinacija dispanzer za dijabetes centar za mentalno zdravlje UZ-dijagnostika dermatovenerološka  ordinacija

 • Služba za finansijsko-računovodstvene poslove, Šef službe-Fahrudin Smajlović,dipl.ecc-CR
 • Služba za administrativno-stručne poslove, Šef službe-Zijad Memić,dipl.pravnik

Sredstva za rad Dom zdravlja Lukavac ostvaruje:

 1. Ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona,
 2. Ugovorom sa Zavodom zdravsvtenog osiguranja i reosiguranja F BiH,
 3. Ugovorom sa Ministarstvom zdravstva Tuzlanskog kantona,
 4. Ugovorom na osnovu proširenog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja,
 5. Iz sredstava Osnivača koja se prvenstveno obezbjeđuju za unapređenje rada Doma zdravlja i kvaliteta zdravstvenih usluga čiji nivo Općinsko vijeće prati i koordinira kroz Zdravstveni savjet koji imenuje Općinsko vijeće,
 6. Iz sredstava budžeta federacije, Kantona i jedinice lokalne samouprave,
 7. Iz učešća korisnika zdravstvene zaštite u pokriću dijela ili ukupnih troškova zdravstvene zaštite,
 8. Slobodnom prodajom usluga na tržištu, te
 9. Iz drugih izvora na način i pod uslovima određenim zakonom i Statutom Doma zdravlja.